Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Coach: Quentin Steenwinkel, Handelende als zelfstandig ondernemer;
Cliënt: De persoon aan wie door de coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Artikel 2: Basis
De coach begeleidt de cliënt op persoonlijke basis of online.

Artikel 3: Tariefstelling
Voor aanvang van de coaching deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 4: Intellectueel eigendom
De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

Artikel 5: Betaling
Betaling aan de coach dient per overschrijving (ideal) of per automatische incasso plaats te vinden op het genoemde rekeningnummer. De cliënt kan de factuur per facturatie opvragen.
Mocht de cliënt gekozen hebben voor een overschrijving. Dient de cliënt deze altijd volledig binnen 14 dagen te hebben voldaan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.
Deelname aan een van de activiteiten van Qualityworkout geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Qualityworkout is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.